Program

De Zondvloed - IABR 2005

SVG Placeholder
    • from May 25 to June 26, 2005

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam wil een platform zijn voor discussie en gedachtevorming, dit kreeg in 2005 vooral gestalte in een uitgebreid conferentieprogramma rond het thema Water. Om te beginnen zijn er de conferenties die verbonden zijn met de thema's van de tentoonstellingen. Daarnaast trad de biënnale op als gastheer: partijen die zich dagelijks bezighouden met de wateropgave en het waterbeheer werden uitgenodigd om debatten, lezingen en conferenties te organiseren. Het programma bestond onder meer uit de volgende onderdelen.

Three Bays conferentie
27 mei 2005

De gastcuratoren van de tentoonstelling Three Bays, Marino Folin (professor of Town Planning, rector of IUAV University, Venice), Hidenobu Jinnai (professor of Architectural History Hosei University, director Laboratory of Regional Design with Ecology) en Maarten Kloos (director ARCAM, Amsterdam), geven lezingen waarin zij de 'watergeschiedenis' van hun steden - Venetië, Tokio en Amsterdam - toelichten. Met een introductie van curator Adriaan Geuze.

Mare Nostrum Conferentie
27 en 28 mei 2005

De Mare Nostrum conferentie is gekoppeld aan de thematiek van de Mare Nostrum tentoonstelling: de opkomst van massatoerisme in kuststreken. Het doel van deze tweedaagse conferentie is te onderzoeken hoe toeristische exploitatie van kustgebieden en de daarmee gepaard gaande economische groei kan samengaan met het behoud van lokale culturele en landschappelijke waarden. Tijdens de eerste dag van de conferentie zullen de teams van de gastcuratoren de resultaten van hun onderzoek in een besloten bijeenkomst aan elkaar presenteren.

Ontwerpers van de projecten in de tentoonstelling en de experts zullen de tweede dag met elkaar in debat gaan onder leiding van Bart Lootsma.

Deelnemende experts: René Klawer, Director of the Dutch division of touroperator TUI. One of the largest touroperators in the world; Brian Canin, Director of a multidisciplinary design office Canin Associates (Orlando, Florida), specialised in worldwide hotel and resort design; Nico Visser, professor at the Centre for Sustainable Tourism and Transport, NHTV University for Professional Education, Breda, (the Netherlands); Seirian Hanner, The Centre for Future Studies; Professor John Urry, Sociologist at the Department of Sociology at Lancaster University (UK) and author of The Tourist Gaze.

Atlas Dutch Water Cities

In het verlengde van de voor de Biënnale geproduceerde publicatie Atlas Dutch Water Cities organiseert de Technische Universiteit Delft een tweetal debatten. In het boek wordt het verband gelegd tussen de ontwikkeling van stedelijke landschappen en waterhuishouding. De lage landen aan de Noordzee behoren tot de dichtst verstedelijkte gebieden van de wereld en worden nu geconfronteerd met nieuwe waterproblemen.

Debat I: Doorbraken/Denkbeelden
31 mei 2005

Laag Nederland is als het ware een intermediair tussen het vaste land van Europa en de Noordzee. Het krachtenspel tussen land en water is afleesbaar aan de elastische beweging die de kustlijn van Nederland in het verleden gemaakt heeft. Nu is dit een harde 'grens' geworden en moet de dijk de veiligheid waarborgen. Of zijn er alternatieven? Kan een overstroming ontworpen worden? Over eilanden voor de kust, stuifdijken en slufters, calamiteitenpolders en groene rivieren.

Debat II: Natte voeten/Droge dromen
3 juni 2005

Hollandse steden zijn als hydrologische bouwwerken zo ontworpen dat het regen- en grondwater wordt gereguleerd en dat droge voeten gegarandeerd zijn. De combinatie tussen verstedelijking, verstening, bodemdaling en het toenemen van extreme neerslag brengt deze hydrologische bouwwerken uit balans. Kan de openbare ruimte uit water bestaan? Over drijvend wonen, makelaarswater, wild wonen aan rustig water en bouwrijp maken.

NEPROM Kennisfestival: Munt uit Water
8 juni 2005

Op uitnodiging van de Biënnale organiseert NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) een groot kennisfestival met als motto: 'Munt uit Water'. Het belangrijkste doel van dit evenement is het opstellen van een gezamenlijke ontwikkelingsagenda voor water en verstedelijking. Hoe kan de waterproblematiek in zijn verschillende facetten worden opgepakt als een ontwikkelingsplanologische opgave? Welke waarde kunnen marktpartijen, overheden en ontwerpers toevoegen? Wie heeft daarbij de regie, wat moet centraal en wat kan decentraal? En vooral, hoe buigen we problemen om in kansen?

Landschap: een troefkaart van Europa?
9 juni 2005

Atelier Rijksbouwmeester organiseert een discussiedag rond de ondertekening van de Europese Landschapsconventie, een verdrag van de Raad van Europa. In dit verdrag spreken de lidstaten van de Raad van Europa zich gezamenlijk uit over de inhoud van een deugdelijk nationaal landschapsbeleid. Het doel van de discussiemiddag is om de ruimtelijke vakwereld en geïnteresseerden kennis te laten maken met de Europese Landschapsconventie. Aan de hand van een reeks presentaties, voordrachten en workshops zal dieper worden ingegaan op de inhoud en de mogelijkheden van de Landschapsconventie. Naast de conventie zullen de wateragenda en het waterbeheer een belangrijk bindend thema zijn.

De Polder en de Ark
10 juni 2005

De beide future centers van Rijkswaterstaat en het Ministerie van LNV organiseren de conferentie 'De Polder en de Ark', met als doel een zinvolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over complexe onderwerpen als 'leven met water'. Het aloude polderlandschap krijgt het zwaar te verduren en stelt oude vragen met nieuwe urgentie. Tijdens deze bijeenkomst wordt naar aanleiding van voordrachten, onder andere van Dirk Sijmons, van gedachten gewisseld.

Sijmons, Rijksadviseur voor het landschap, zal de resultaten die het debat zal opleveren, vervolgens bewerken tot concrete ontwerpopgaven voor bestuurders op regionaal niveau (provincie, gemeente en waterschap).

Rotterdam en de Zondvloed
11 juni 2005

Lezingenprogramma georganiseerd door AIR

Hoe gaat Rotterdam in de toekomst om met de toename van water uit de zee, de rivieren, de lucht en de bodem? Deze vraag stond centraal in een studie van drie gemeentelijke diensten naar aanleiding van het thema van de biënnale. De ontwerpers van de diensten bedachten een plan voor 2035, waarin van de nood een deugd is gemaakt. Over de toegevoegde waarde van water in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad organiseert AIR een middagprogramma, met lezingen van Annemieke Fontein (dienst Stedebouw en Volks-huisvesting) en Govert Geldof (TAUW), een boottocht, een bezoek aan het project Suburban Ark van Ton Matton en een bezoek aan de tentoonstellingen van de biënnale.

Naast het debatprogramma werd een uitgebreid excursieprogramma aangeboden met fiets en wandeltochten naar o.a. Kinderdijk, het Waterplan van Rose, het riool van Rotterdam, de Kop van Zuid en een kustverdediging-excursie.

City Program: m.m.v. Centrale Bibliotheek Rotterdam, Brutto Gusto, De Bijenkorf, CBK Rotterdam, Chabot Museum, MAMA, Mirta Demare, MKGalerie, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, RAM, V2_, St. Watertank, Witte de With, Maton Office, Walk 'n' Talkshow