IABR-

Rotterdam zal de komende jaren wijk voor wijk overstappen naar hernieuwbare energie. De energietransitie zal de grootste verbouwing van de stad zijn sinds de wederopbouw. In veel van de wijken spelen echter ook andere opgaven die bovendien door bewoners meestal als veel urgenter worden gezien. Werkeloosheid, schooluitval, schulden of de veiligheid op straat, in de kwetsbare wijken zijn dát de thema’s, niet de energietransitie. En in andere wijken zijn het weer andere vragen zoals hoe de wijk klimaatbestendig te maken, of waar plaats te maken voor nieuwe woningen.

Bospolder-Tussendijken

foto: Frank Hanswijk

Naar energiewijken
Op de schaal van de wijk raken de grote systemen de directe leefomgeving van mensen. De energietransitie zal gevolgen hebben op het niveau van de buurt, de straat en de woning. Gelukkig kan op precies datzelfde schaalniveau, dat van de wijk, het collectieve handelen worden georganiseerd. Zou de energietransitie daarom in de wijken een vliegwiel kunnen worden voor het tegelijkertijd oplossingsgericht werken aan andere opgaven? Kan er een collectieve strategie ontwikkeld worden die borgt dat de grote investeringen noodzakelijk voor de energietransitie meteen ook andere doelen dienen, een strategie die maatschappelijke meerwaarde in en voor de wijken zelf oplevert? Dat is de vraag die centraal staat in het project Energiewijken van het IABR–Atelier Rotterdam dat onderzoekt en test hoe urgente opgaven in samenhang met elkaar aangepakt kunnen worden en hoe de energietransitie daarbij als hefboom kan worden ingezet voor een meer sociaal-inclusieve vorm van stedelijke ontwikkeling.

Testen in twee Rotterdamse wijken
Het IABR–Atelier Rotterdam is actief op twee locaties in Rotterdam, in Bospolder-Tussendijken en in het Rotterdam Central District, samen met lokale stakeholders en gebruikmakend van de lokale dynamiek en de kansen die er in deze wijken liggen. Het doel is om met deze Rotterdamse cases een werkmodel te ontwikkelen dat ook in andere wijken kan worden toegepast en dat tevens breder kan worden ingezet, ook buiten de stad Rotterdam.

Werksessie in Bospolder-Tussendijken

foto: Frank Hanswijk

Bospolder-Tussendijken (BoTu) is in het nieuwe Rotterdamse collegeprogramma aangewezen als een van de wijken die in aanmerking komen voor een 'samenhangende duurzame gebiedsaanpak'. De komende jaren worden plannen gemaakt die de wijk gasloos moeten maken. Maar BoTu is ook een ‘kwetsbare’ wijk die zich voor urgente sociaal-maatschappelijke opgaven gesteld ziet. Samen met lokale stakeholders onderzoekt het IABR–Atelier hier hoe de energietransitie eraan kan bijdragen dat BoTu een meer inclusieve en veerkrachtige wijk wordt.

Lees hier meer over energiewijk Bospolder-Tussendijken

In Rotterdam Central District (RCD) wordt de komende jaren veel gebouwd. Nieuwe torens zowel als transformatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen zorgen ervoor dat het gebied flink op de schop gaat. En met de elektrificatie van bijvoorbeeld het busvervoer zal hier worden begonnen. Wat betekent dat voor de openbare ruimte die nu al onder druk staat? En op welke vorm van energievoorziening gaan deze ontwikkelingen aanhaken? Is dat die van gisteren of die van morgen?
Het IABR–Atelier onderzoekt samen met de belanghebbenden in RCD hoe deze nieuwe ontwikkelingen kunnen samenkomen in een collectieve gebied-energiestrategie.

Lees hier meer over energiewijk Rotterdam Central District