IABR-2018-

3
jul, 2018
14:00 - 17:30
jul, 2018
14:00 - 17:30

De Nederlandse Veengronden

Een veengesprek

H+N+S Landschapsarchitecten
De veengebieden, 8% van het Nederlandse landoppervlak, zijn een “in- en uitademend landschap” en Nederlands eigen koolstof- en waterbuffer. De bodemdaling is er nu een ‘hot topic’ geworden.
De Nederlandse Veengronden

via goedbodembeheer.nl

Vele maatschappelijke opgaven komen daar bijeen: door voortgaande ontwatering wordt een forse CO2-uitstoot veroorzaakt, door bodemdaling is de toekomst van de landbouw er onzeker, en het gebruik veroorzaakt klimaatverandering en is er de dupe van door de lage ligging. De energietransitie is in dit gebied zowel een bedreiging als een kans.
Daarom zijn veel partijen actief bezig met het in kaart brengen van de problemen, het uitvoeren van experimenten en het opstellen van strategieën voor de toekomst.

Veengesprek
In het Veengesprek wordt aan de hand van korte presentaties inzicht gegeven in de ‘stand van het veen’ en de projecten, praktijken en initiatieven die er zich mee bezig houden. In een prelude, een revue en een ronde-tafelgesprek gaan we van gedeelde inzichten naar een gedeelde visie. We verkennen met elkaar wat er allemaal gaande is, of een platform voor uitwisseling van ideeën en oplossingen een goed idee zou zijn, en wat de rol van ruimtelijke ordening is in de ingewikkelde problematiek met kenmerkende regionale verschillen.

Delta Atelier: Gezonde Landbouw
Het Toekomstperspectief voor de Nederlandse Veengebieden, een initiatief van H+N+S, CLM, Commonland en Stichting ARK, is één van de praktijken die deelnemen aan het Delta Atelier. Op de transitiesprong Gezonde Landbouw zullen zij de komende twee jaar, samen met andere praktijken uit Nederland en België, werken aan concreet handelingsperspectief voor onze delta. De uitkomsten van dit Veengesprek vormen daar belangrijke input voor.

Programma
- Introductie
- Revue van actuele planprocessen rond het veen, met bijdragen van onder anderen CLM, Commonland en H+N+S Landschapsarchitecten
- Gespreksronde over hoe de missing link tussen plannen en de weerbarstige praktijk te overbruggen; inclusief lessen uit processen als Ruimte voor de Rivier
- Slotronde over de follow up: een platform voor uitwisseling, verdieping en operationalisering van de verschillende veenonderzoeken, projecten en praktijken


locatie: HAKA-gebouw
datum: 3 juli
tijd: 14:00 - 17:30 uur

voertaal: Nederlands