IABR-

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en met name de stedenbouw van groot publiek belang is.
Wij richten ons daarom op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren. En dat zal moeten op een duurzame manier. Nu al verbruikt de stad 65% van alle energie en neemt zij 70% van alle CO2-uitstoot voor haar rekening. Onze toekomstige steden moeten daarom weerbaar en wendbaar worden, en de goede balans weten te vinden tussen mensen, milieu en welvaart.

Verbinden en uitwisselen
De weg naar een duurzame toekomst moeten steden samen verkennen. Ook al kunnen ze elkaars oplossingen maar zelden één-op-één overnemen, toch moeten zij zo snel mogelijk van elkaar kunnen leren en ervaringen uitwisselen. Daarom koppelen wij Rotterdam aan de wereld, en de wereld aan Rotterdam. De IABR genereert ideeën en produceert tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen en debatten. Wij brengen ontwerpers, academici en denkers samen met beslissers, politici, ondernemers én publiek, of beter bewoners, op het internationaal platform van de biennale.

De biennale is een middel, geen doel
Maar wij gaan nog een stap verder. Sinds 2008 zetten wij samen met lokale en regionale overheden langlopende ontwerp- en onderzoekstrajecten op, de projectateliers, waarin ontwerpend onderzoek wordt ingezet bij het oplossen van concrete lokale en regionale stedenbouwkundige opgaven. Niet de biennale zelf is het eindstation van onze inspanningen, maar de stad waarin na tentoonstelling en debat implementatie van plannen en projecten plaats vindt.
Wij bevorderen zo niet alleen kennisuitwisseling maar wij werken naar vermogen en actief (mee) aan het realiseren van een duurzame toekomst. Dat doen we in Nederland, als leadpartner van de Rijksoverheid, maar ook daarbuiten, zoals momenteel in Istanbul, São Paulo en Albanië.

De IABR draagt op deze manier, als platform én als instelling voor ontwerpend onderzoek, krachtig en metterdaad bij aan het inzetten van het ontwerp bij het werken aan bestaande lokale en regionale opgaven, in binnen- en buitenland. Het integreren van kennisontwikkeling en expertise vanuit verschillende sectoren (onderzoek en innovatie), werken aan concrete en bestaande opgaven (testen in de ateliers) en publieke presentatie (manifestatie en programma), alles gericht op implementatie, maakt de IABR uniek in de wereld.

Duikboot
Om de realisatie van deze doelstellingen mogelijk te maken hebben wij de afgelopen jaren een duurzame en open werkmethode ontwikkeld. Voor iedere editie zoeken wij naar een nieuw standpunt en een nieuw perspectief maar borduren we inhoudelijk tevens voort op de voorgaande editie(s). Kennis en resultaten tellen op. Wij werken continu aan het scherpstellen en uitdiepen van onze eigen opgave. Iedere biennale duurt daarmee ook veel langer dan de drie tot vier maanden waarin zij zich als tentoonstelling manifesteert.

Van eerste brainstorm tot focus op de opgave, van onderzoek en ontwikkeling tot manifestatie en betrokkenheid bij implementatie van het onderzoeksresultaat, iedere biennale omspant een denk en doe-periode van tenminste vier jaar.
De IABR is een duikboot die eens in de twee jaar boven water komt.